• مشاوره طراحی و تجهیز امکانات بهداشتی و درمانی
  • 0212238252
  • info@karamed.com

تیم ما

تیم کارامد

تیم کارامد

member

سمیرا رمضانی

معاون اجرایی پروژه
member

پریسا کلهر

معاون اجرایی پروژه
member

سینا سخائی

معاون اجرایی پروژه